Статутна діяльність

Основними завданнями Організації є:
- налагодження та сприяння розширенню співробітництва у сфері освіти та науки, а також розв‘язання освітньо-наукових  проблем області та освітньо-наукового співробітництва між органами державної  влади, органами  місцевого самоврядування,  громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, їх об‘єднаннями в Івано-Франківській області;
- підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та  інформацією у сфері освіти та науки; забезпечення доступу до інформації та знань у сфері наукових досліджень; розвиток видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;
- розширення участі громадськості  в освітніх, наукових, культурних програмах та конференціях;
- сприяння  громадським організаціям області, громадянам, громадам, навчальним закладам, науковим установам та  іншим заінтересованим  суб'єктам у їх діяльності з питань освітньо-наукової діяльності;
- розвиток освіти, науки та культури, просвітницька діяльність, виконання програм, пов'язаних з розвитком наукових досліджень, спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспільства;
- захист прав та підвищення соціального, економічного та правового статусу членів Організації, підвищення їх професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду задля реалізації статутної діяльності Організації.

Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками:
- сприяння розробці та здійсненню регіональних та місцевих програм, проектів та ініціатив, участь у розробленні проектів   відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток освітніх програм та наукових досліджень, захист права на освіту;
- поширення освітньо-наукових знань; науково-просівтницька діяльність; організація, фінансування   та   проведення наукових досліджень з актуальних проблем області;
- залучення широких верств громадськості, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до вирішення проблем області; організація та проведення конференцій;
- забезпечення підготовки пропозицій щодо розв'язання освітніх проблем області, підвищення ефективності діяльності у  цій  сфері;
- проведення моніторингових досліджень та незалежних  наукових експертних оцінок;
-  сприяння міжвузівському співробітництву;
- надання методичної допомоги при написанні курсових, дипломних, магістерських, наукових, науково-дослідних робіт, дисертаційних робіт, інших видах наукових робіт та апробації результатів наукового дослідження;
- сприяння розвитку  та реалізації освітньо-наукових програм та проектів області;
- організація, участь в організації і фінансуванні, проведення конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, інших освітніх та наукових  заходів на виконання статутних завдань Організації;
- збирання, аналіз, поширення та забезпечення доступу до наукової, освітньої інформації, створення  власних науково-освітніх інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіо-візуальних матеріалів;
-  взаємодія, обмін досвідом та знаннями  з державними, громадськими організаціями та установами, учбовими закладами та науковими установами для виконання статутних завдань;
- створення місцевих осередків Організації в Івано-Франківській області;
- розвиток міжнародних зв'язків та налагодження міжнародної співпраці з питань, які стосуються статутної діяльності Організації; запрошення в Україну іноземних спеціалістів, направлення за кордон членів Організації для реалізації проектів та програм Організації;
- провадження іншої не забороненої законом діяльності відповідно до завдань Організації та законодавства України.

Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:
- здійснювати будь-яку незаборонену законом діяльність, яка необхідна для виконання статутних завдань Організації;
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні;
- проводити, брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари,круглі столи та інші освітні й наукові заходи, а також збори, благодійні акції, пов'язані зі статутною діяльністю Організації;
- брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;
- отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів, доходів від проведення спеціальних заходів (благодійних акцій), самостійно вирішувати питання про їх використання;
- здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ та організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства для виконання статутних завдань;
- одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відповідно до законодавства інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;
- вносити пропозиції до органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань статутної діяльності Організації;
- засновувати засоби масової інформації;
- збирати, зберігати та поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, мету та завдання, популяризувати свою назву та символіку;
- співпрацювати з іноземними та міжнародними громадськими організаціями, навчальними закладами та науковими установами, підтримувати професійні зв‘язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями, укладати відповідні угоди;
- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.